Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

brystol
Choć wokół dzieje się tyle
Tak naprawdę nie dzieje się nic
— Koniec Świata; I wszyscy razem
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasmaller smaller
2200 cffb 200
Reposted fromdivi divi viasmaller smaller

skonczony:

“Dizsiaj tak miałem.
W sumie dość często tak mam.
Chyba można byłoby stwierdzić, że codziennie od długiego czasu.
Bo budzę się rano i wiem, że ten dzień będzie zjebany. Ale to, kurwa, przecież dopiero początek dnia, a mimo to już wiem.”

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
brystol
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viazbroo zbroo

September 30 2017

brystol
8457 6de2 200
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viausmiechprosze usmiechprosze
brystol
0320 8327 200
Reposted fromimyours imyours vianijalomi nijalomi

September 28 2017

brystol
6482 bdc0 200
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiimi miimi
9960 79dd 200
Reposted fromdivi divi viamiimi miimi
brystol
9924 3aab 200
Reposted fromoutoflove outoflove viamiimi miimi
brystol
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamrs-cosmos mrs-cosmos

September 27 2017

brystol
- To tylko ja.
- Dla mnie, to aż Ty...
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
brystol
Reposted frombluuu bluuu viaBalladyna Balladyna
brystol
4026 8e3d 200
Reposted fromkrzysk krzysk viamrs-cosmos mrs-cosmos
brystol
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat
— Tomasz Różycki
Reposted fromebe ebe viaaanetaxx aanetaxx
brystol
0481 e769 200
brystol
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.
Reposted frommefir mefir viaaanetaxx aanetaxx
brystol
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk viaaanetaxx aanetaxx
brystol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl