Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

brystol
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viagdziejestola gdziejestola

April 16 2017

9946 4fcc 200
Reposted fromundefeated undefeated
brystol
brystol
6023 b3e4 200
Reposted fromkrzysk krzysk

April 14 2017

brystol
8332 56bf 200
9769 9cca 200
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaHanJiMun HanJiMun
brystol

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaHanJiMun HanJiMun
4586 043f 200
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaHanJiMun HanJiMun

April 11 2017

brystol
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakrewzwodka krewzwodka
brystol
Reposted fromdimer dimer viagdziejestola gdziejestola
brystol
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
brystol
Reposted fromtfu tfu viaimmuff immuff

April 10 2017

1621 ea64 200
Reposted fromshitsuri shitsuri viaHanJiMun HanJiMun
brystol
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamiimi miimi
brystol
4521 c334 200
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
brystol
6247 6fa2 200
Reposted fromtfu tfu viageralt geralt
brystol
1805 d935 200
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
brystol
4109 3d9b 200
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
brystol
0481 e769 200
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl