Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

brystol

March 23 2018

brystol
6841 26fc 200
Reposted fromkatsiu katsiu viamiimi miimi
brystol
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viasmaller smaller
brystol
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaPaseroVirus PaseroVirus

March 18 2018

brystol
4802 6ea2 200
Reposted fromu-dit u-dit viairmelin irmelin
brystol
Reposted frompannakojot pannakojot viabercik bercik
brystol
2881 ad0d 200
tate modern, London 2018
Reposted byplimgonnaleaveyoupolitycznazupamaly-pandzikslovathebizontfuAJKwybuchmuzgulinemaddsadpornpossumincardiganzembata

March 14 2018

brystol
7989 fd81 200
brystol
3623 e89c 200
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
brystol
brystol
0632 785a 200
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamiimi miimi
brystol
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
brystol
7375 718e 200
Reposted fromkrainakredek krainakredek viamrs-cosmos mrs-cosmos
brystol
Sposób w jaki tobie błyszczą się oczy kiedy patrzysz na niego a on się śmieje... tego nie da się opisać. Jakby cała twoja egzystencja zależała od tego uśmiechu. Wpadasz w euforie kiedy on się śmieje.
— P.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamrs-cosmos mrs-cosmos
brystol
brystol
6786 8068 200
It's a cold, blue, coffee kind of day.
Reposted fromcraigwiki craigwiki viaJosette Josette

March 02 2018

brystol
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viabasia basia
brystol
5184 7771 200
Reposted fromdobby dobby viabasia basia
brystol
brystol
5881 6a66 200
Reposted fromexistential existential viabasia basia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl